Over OGM
Ondanks dat scholen ongetwijfeld in meer of mindere mate al zullen streven naar hoge opbrengsten, hanteren zij daarbij vaak geen expliciete, systematische aanpak (Inspectie van het Onderwijs, 2008). Bij opbrengstgericht werken gaat het specifiek om het systematisch werken aan het maximaliseren van prestaties van alle leerlingen (Inspectie van het onderwijs, 2010).

De verwachting is dat opbrengstgericht werken bijdraagt aan betere prestaties van alle leerlingen, omdat leraren op systematische wijze de leerdoelen, leerinhouden en instructie afstemmen op de beginsituatie en leerresultaten (onderwijsbehoeften) van de leerling. Het blijkt dat het stellen van nauwkeurige, uitdagende leerdoelen en beoordelingscriteria tot significante prestatieverbeteringen leidt (Locke & Latham, 2002). Ook het geven van feedback op deze leerdoelen en beoordelingscriteria werkt als krachtig middel om leerprestaties te verbeteren, zo blijkt uit verschillend wetenschappelijk onderzoek (Black & William, 1998; Fuchs & Fuchs, 1986; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996).

Omdat opbrengstgericht werken zich lijkt te lonen, legt het Ministerie van Onderwijs nadrukkelijk de aandacht hierop. Gezien het Actieplan Beter presteren van (Ministerie van Onderwijs, 2011) en als reactie daarop het advies van de Onderwijsraad Naar hogere leerprestaties in het voortgezet onderwijs (2011), is duidelijk dat opbrengstgericht werken een belangrijk speerpunt is. Het ministerie van OCW heeft het doel gesteld dat in 2015 de helft van de scholen voor voortgezet onderwijs opbrengstgericht werkt en in 2018 90% van de scholen.