Maatwerk bieden

Waarom maatwerk bieden?
Het nauwkeurig afstemmen van onderwijsstrategieën op het niveau van leerlingen is de meest uitdagende stap binnen opbrengstgericht werken; het gaat om de vraag wat de beste benadering is als bepaalde doelen (nog) niet beheerst worden. Omdat het te complex is om elke individuele leerling op maat te bedienen, wordt aanbevolen om drie routes aan te bieden om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Een model dat uitgaat van drie routes en dat vooral veel gebruikt wordt in het primair onderwijs, is het BHV-model. BHV staat voor basis-, herhalings- en verrijkingsstof. Basisstof wordt aan alle leerlingen aangeboden, herhalingsstof is bedoeld voor leerlingen die de basisstof nog onvoldoende beheersen en verrijkingsstof is bedoeld voor leerlingen die de basisstof voldoende beheersen.

Hoe bied ik maatwerk?
Om leerlingen op maat te kunnen bedienen, deelt u leerlingen op basis van hun leerresultaten in, in de drie routes. In navolging op het BHV-model worden hier de volgende drie routes gepresenteerd:

 • Intensiverende route
  Leerlingen die veel leerdoelen (nog) niet bereikt hebben werken aan de basisstof (eventueel op een andere manier) en ontvangen daarbij intensieve ondersteuning.
 • Basisroute
  Leerlingen die veel maar nog niet alle leerdoelen gehaald hebben werken aan leerinhouden uit de basisstof die ze nog onvoldoende beheersen.
 • Verrijkende route
  Leerlingen die de leerdoelen ruim gehaald hebben werken aan verdiepende (moeilijker) of verbredende leerinhouden en/of leerlingen formuleren zelf leerdoelen.

Als in de praktijk blijkt dat het werken met drie routes lastig is, kunt u ook beginnen met twee routes. Ook met twee routes kunt u leerlingen op maat bedienen.

De routes variëren onder andere in leerinhouden, instructie- en begeleidingsstrategieën. Het is belangrijk om het doel van indeling in routes duidelijk aan leerlingen uit te leggen: 'je krijgt de uitleg en oefeningen die het beste bij jou passen'. Zonder deze uitleg kan de indeling worden ervaren als een scheiding in goed en slecht. Ook is aan te raden de motivatie van de leerling te betrekken bij de indeling. Sommige leerlingen motiveren zichzelf juist als de lat direct hoog wordt gelegd, andere leerlingen juist door de lat beetje bij beetje te verleggen.
Instrument 1 in onderstaande tabel laten hoe verschillende opdrachten aan routes gekoppeld kunnen worden. Instrument 2 laat een voorbeeld van leerlingplanner zien van een leerling die is ingedeeld in de basisroute. Instrument 3 is een voorbeeld van een totaaloverzicht van de verschillende niveaus van alle leerlingen in een klas. Het vierde instrument is een verwijzing naar verschillende SLO websites met voorbeeldopdrachten om meer maatwerk te bieden.

U kunt het tabblad Maatwerk uit de Exceltool gebruiken om de opdrachten per route in te vullen. Via het tabblad Overzichten kunt u de leerlingplanners uitprinten via de button Afdruk opdrachten per individuele leerling per leerroute. Geef elke leerling vervolgens de juiste planner.

1. Drie routes bij Stepping Stones (4e editie)Dit voorbeeld laat zien hoe  in Chapter 1 'Me, myself and you' van 1kgt  in drie verschillende routes gewerkt kant worden.
2. Ingevulde planner, bij Stepping Stones (4e editie)Dit voorbeeld is bedoeld voor leerlingen die de basisroute volgen. In de planner staat beschreven welke opdrachten deze leerlingen maken, hoeveel tijd ze daarvoor krijgen en wanneer ze instructie kunnen ontvangen.
3. Voorbeeld van een ingevuld totaaloverzichtIn dit totaaloverzicht is het niveau van de leerlingen overzichtelijk in beeld gebracht. Beschreven staat welke leerlingen welke route volgen voor de verschillende vaardigheden (+ niveaus) of kernen (voor vakken anders dan de talen).
4. Voorbeeldopdrachten om maatwerk te bieden, afkomstig van SLO websites
Op de website Talentstimuleren staan opdrachten die in het bijzonder geschikt zijn voor leerlingen in de verrijkende route.
Op de website Hogere denkvaardigheden staan opdrachten die te maken hebben met o.a. kritisch leren denken, creatief zijn of probleemoplossen. Deze opdrachten kunnen in de verschillende routes gebruikt worden.

Klassenmanagement
Maatwerk vergt meer dan alleen het toewijzen van leerlingen aan een bepaalde route. Het vergt ook een bepaalde organisatie in de klas. Er zijn verschillende modellen om maatwerk te organiseren. Ongeacht het model is het belangrijk om duidelijke afspraken met leerlingen te maken over het vragen van hulp, overleggen met een medeleerling, materiaal pakken, ander werk doen of rustig werken. Er zijn verschillende modellen die u kunt hanteren:

 • Start met gezamenlijke instructie, daarna verlengde instructie.
 • Direct zelfstandig aan de slag.
 • Start met gezamenlijke instructie, daarna zelfstandig aan de slag.